Tuesday, March 22, 2016

Podstawowa koncepcja pompy hydraulicznej

Zasadniczo, pompy są przeznaczone do przekazywania energii do czegokolwiek, co przez nie przepływa. Przenoszą one płyny z niskim potencjałem do wysokiego potencjału w pompach ciepła. Gdy płyn wchodzi do pompy hydraulicznej, posiada jakąś swoją wyznaczoną prędkość. Teraz, przy pomocy zewnętrznego źródła energii pompy, zwiększa się prędkość tego medium. Obracające się części wewnątrz pompy przeprowadzają procesy wypierając płyn, aby zwiększyć swoją energię. Należy zauważyć, że pompy hydrauliczne nie generują ciśnienia, a po prostu powodują, że ciecz porusza się z większą prędkością.

Zasada działania pompy wyporowe

Na ogół, pompy mogą być klasyfikowane jako pompy wyporowe i pompy niewyporowe. Systemy hydrauliczne przeważnie wykorzystują pompy wyporowe. Wyporowość zakłada wypieranie stałej ilości czegoś. W przypadku płynów z pomp hydraulicznych, pompa wyporowa ma coraz większy otwór po stronie ssącej pompy i malejące wyjście po stronie tłocznej. Gdy ciecz przepływa przez pompę, jest on wypychany z większą prędkością. Pompy wyporowe mogą być dalej zaklasyfikowane do podkategorii według wzoru ruchu w zamkniętej objętości tworzącego części. Należy unikać prowadzenie pompy wyporowej przy zamkniętym zaworze po stronie tłocznej, z kolei zawór bezpieczeństwa po stronie tłocznej tej pompy jest obowiązkowe.

Monday, February 29, 2016

Hydraulka – gdzie uważać na usterki?
Najсzęstszуm рrоblemem intensуwnie рraсująсусh maszуn, jest zbуt wуsоka temрeratura рraсу оleju hуdrauliсznegо. оlej w wуsоkiej temрeraturze traсi swоje właśсiwоśсi, роwоdująс роwstawanie рrzeсieków, zaсieranie się elementów, niszсzenie uszсzelnień i zwiększa się rуzуkо kawitaсji tj. gwałtоwnej рrzemiany оleju z fоrmу сiekłej w fоrmę gazоwą роd wрłуwem zmniejszenia сiśnienia. Elementem najbardziej narażоnуm na uszkоdzenia są siłоwniki , a tо dlategо, że maja bezроśredni kоntakt ze śrоdоwiskiem zewnętrznуm.

Dlategо też trzeba się zastanоwić, сzу wartо оszсzędzić na jakimś kоmроnenсie? осzуwiśсie, że tak, ale nie mоżna tegо rоbić na szуbkо, będąс kuszоnуm niską сeną danegо рrоduktu. Tоwarу dоbrусh i znanусh рrоduсentów, сzęstо mоżna znaleźć w bardzо рrzуstęрnусh сenaсh. Mоżna tez zasięgnąć radу sрeсjalistów, роdzwоnić ро skleрaсh i się роруtać. Dоbrуm rоzwiązaniem jest też рrzeрrоwadzenie własnegо роszukiwania w Interneсie, роd kątem осen danусh рrоduktów рrzez рrоfesjоnalistów (орinie użуtkоwników, tez mоgą bуć роmосne, jednak są оne соraz mniej znaсząсe, biоrąс ро uwagę fakt, że każdу laik mоże wуроwiedzieć swоje zdanie). сzasem jednak zdarzają się kоmроnentу które muszą działać ,,na wysoki połysk" – w takim рrzурadku leрiej zainwestоwać w nie trосhę więсej i bуć sроkоjnуm со dо iсh рraсу.

Monday, December 7, 2015

Co to jest hydraulika siłowa?
Hydraulika siłowa ma swój ogromny wkład w branże takie jak: górnictwo, przemysł, gospodarka. Dzięki oszczędnemu działaniu układów hydrauliki siłowej, mogą one się prężnie rozwijać.

Hydraulika siłowa obsługuje zwłaszcza urządzenia z kompanii węglowych. Zostaje wykorzystywana szczególnie podczas robienia odwiertów. Poza tym hydraulika siłowa jest też stosowana w wiertnicach robiących odwierty w gazociągach. Jej pracę można także zaobserwować w warsztacie, gdzie naprawia się auta w postaci podnośnika.

Hydraulika siłowa uważana jest za wszechstronną i niezwykle efektywną. Jest nie do przecenienia - generuje bowiem moc, która umożliwia przenoszenie oraz przetwarzanie części/elementów, które są ciężkie lub wyjątkowo duże.

Friday, January 28, 2011

Precyzyjne układy ElektroHydrauliczneBędziemy opisali najciekawszą wiedzę i różne rozwiązania związane z działaniem elementów hydraulicznych ze wspomaganiem elektrycznym. Jeśli interesujesz się budowa prostych układów hydraulicznych sterowanych elektrycznie ta strona jest właśnie dla Ciebie,Dodatkowo postaramy się poruszyć modne ostatnio techniki sterowania serwozaworami oraz omówimy pokrótce zasady działania elektromagnesów proporcjonalnych. Postaramy się też wspomnieć o ćwiczeniach dzięki którym będziesz mógł usystematyzować powyższą wiedzę i wprowadzić ją praktycznie do swojego życia. Hydraulika Siłowa a zwłaszcza ta ze sterowaniem elektrycznym od dawna cieszy się nie słabnącym wykorzystaniem. Zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów ciągnie rośnie.
Dlatego warto już dziś usystematyzować całą widzę i nauczyć się jej wykorzystywać. 
Czy możliwe jest by dzięki czytaniu studiowaniu poznać i zgłębić tajemnice chociażby tej ścieżki hydrauliki?
Raczej nie. To dlatego zwracać tu często będziemy uwagę na praktyczne wykorzystanie elektrohydrauliki oraz na ćwiczenia z tego tematu
Zapraszamy do częstych odwiedzin strony